Dňa 31. 10. 2012 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. Finančná pomoc z operačného programu Vzdelávanie je v rámci tejto výzvy určená pre oprávnených žiadateľov:

  • stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov;
  • cirkevné stredné odborné školy;
  • súkromné stredné odborné školy.

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 31. 01. 2013.

Všetky informácie nájdete na: http://www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/aktualne-vyzvy/opv-20123104-soro/