Dňa 31. 10. 2012 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. Finančná pomoc z operačného programu Vzdelávanie je v rámci tejto výzvy určená pre oprávnených žiadateľov:

  • štátne vysoké školy;
  • verejné vysoké školy;
  • súkromné vysoké školy.

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 28. 01. 2013

Všetky informácie nájdete na

http://www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/aktualne-vyzvy/opv-20121206-soro/