Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizovaný Programový manuál k operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) verzia 3.11.

Programový manuál je dostupný na: http://www.mhsr.sk/ext_dok-programovy-manual-k-op-kahr_verzia-311doc/139415c?ext=orig