Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky oznamuje, že vyhlasuje nový ročník dotačného systému na rok 2013 pre program Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť a Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva s termínom uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie – 11.1.2013 .

Linky pre bližšie informácie:

http://www.culture.gov.sk/vdoc/636/7-nehmotne-kulturne-dedicstvo-20d.html

http://www.culture.gov.sk/vdoc/636/6-kultura-znevyhodnenych-skupin-obyvatelstva-20c.html