Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP ku dňu 31. 08. 2012 ako aj povinné údaje v zmysle ustanovení §33 ods. 1 novely zákona č. 528/2006 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

Bližšie informácie môžete nájsť tu.

Zdroj: www.nsrr.sk