RO pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom v rámci prioritnej osi 2 ROP Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, že termín o informovaní žiadateľov o schválení/neschválení žiadosti o NFP prostredníctvom zaslania Rozhodnutia o schválení/neschválení žiadosti o NFP sa predlžuje o ďalších 100 dní (termín zaslania Rozhodnutia o schválení/neschválení žiadosti je stanovený do 200 dní od konečného termínu príslušného posudzovaného časového obdobia priebežnej výzvy, t.j. prijímania žiadosti o NFP v rámci hodnotiaceho kola výzvy).