Centrálny koordinačný orgán udelil Riadiacemu orgánu pre Operačný program Životné prostredie výnimku zo Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013, ver. 4.5, týkajúcu sa kapitoly 4.2.2 odsek 96.

Znenie výnimky:

Lehota pre informovanie všetkých žiadateľov, ktorých žiadosti o NFP boli predmetom procesu schvaľovania, o schválení alebo neschválení ich ŽoNFP prostredníctvom zaslania Rozhodnutia o schválení ŽoNFP, resp. Rozhodnutia o neschválení ŽoNFP, je pre Riadiaci orgán pre OPŽP, kód výzvy OPŽP-PO4-11-2, kód výzvy OPŽP-PO4-11-4-LSKxP, kód výzvy OPŽP-PO4-11-5, predĺžená o 60 kalendárnych dní.

Zdroj: www.nsrr.sk