Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (Prístup Leader), že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 16254/2012, zo dňa 04.06.2012, zverejnila v časti „PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader/schémy pomoci

Dodatok č. 2 k Schéme štátnej pomoci pre opatrenie 3.1 Leader a Dodatok č. 2 k Schéme minimálnej pomoci pre opatrenie 3.2A Leader spolu s aktualizovanými Schémami pomoci, ktoré sú v znení uvedených dodatkov. MPRV SR zároveň oznamuje, že miestne akčné skupiny môžu na základe zverejnených aktualizovaných schém vyhlasovať a zverejňovať výzvy na implementáciu integrovaných stratégií rozvoja územia pre opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam implementované prostredníctvom osi 4 a pre opatrenie 3.2 Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, časť A implementované prostredníctvom osi 4.

Zdroj: www.apa.sk