Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 16083/2012, zo dňa 31.05.2012, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1.6 a Opatrenie 3.3 Dodatok č. 3 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (stiahni vo formáte: RTF, PDF) k verzii č. 1 a č. 2 upravenej na základe zmien PRV schválených Európskou komisiou dňa 27. októbra 2009.

Dodatok č. 3 v plnom rozsahu nahrádza Dodatok č. 2, ktorý bol v platnosti od 15. februára 2012.

Zdroj: www.apa.sk