Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí podali ŽoNFP v ramci vyzvy c. 2012/PRV/20 zo dňa 01.02.2012 pre opatrenie 1.1. Modernizácia fariem a výzvy č. 2012/PRV/21 zo dňa 01.02.2012 pre opatrenie c. 1.2. Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva, že z povinných príloh projektu predkladaných na základe výzvy PPA v časti bodu c. 3 – Potvrdenia o vyrovnaných záväzkoch po lehote splatnosti nebude od žiadatelov požadovat potvrdenie o vyrovnaných záväzkoch od príslušnej Správy finančnej kontroly. Po dohode s príslušnými správami finančnej kontroly budú informácie o vyrovnaných zaväzkoch žiadateľov prijatých ziadostí zaslané na PPA. Zo strany žiadatelov nie je potrebné požiadat príslušnú Správu finančnej kontroly o vydanie potvrdenia.

http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=4712