Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí podali ŽoNFP v rámci výzvy č. 2012/PRV/20 zo dňa 01.02.2012 pre opatrenie 1.1. Modernizácia fariem a výzvy č. 2012/PRV/21 zo dňa 01.02.2012 pre opatrenie č. 1.2. Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva, že z povinných príloh projektu predkladaných na základe výzvy PPA v časti bodu č. 3 – Potvrdenia o vyrovnaných záväzkoch po lehote splatnosti nebude od žiadateľov požadovať potvrdenie o vyrovnaných záväzkoch od príslušnej Správy finančnej kontroly.

Po dohode s príslušnými správami finančnej kontroly budú informácie o vyrovnaných záväzkoch žiadateľov prijatých žiadostí zaslané na PPA. Zo strany žiadateľov nie je potrebné požiadať príslušnú Správu finančnej kontroly o vydanie potvrdenia.

Zdroj: www.apa.sk