V súčasnosti je vyhlásená výzva zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu na blokové granty. V apríli 2012 sa budú konať aj semináre k prekladaniu žiadostí o NFP. V rámci výzvy je možné podporiť tzv. malé projekty a spoločné projekty. Implementáciou programu sa zaoberajú Nadácia Ekopolis, Nadácia Socia a Karpatská nadácia Košice.

V rámci Malých projektov je možné podporiť mimovládne neziskové organizácie aktívne v oblasti životného prostredia a v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Žiadosť o NFP môžu subjekty predložiť buď samostatne alebo v spolupráci s maximálne dvoma partnermi. Partnerom projektu môže byť aj obec. V oblasti životného prostredia a sociálnych služieb je podporovaný veľmi široký okruh činností (biodiverzita, prevencia vzniku odpadov, toxických látok, riešenie environmentálnych záťaží, klimatické zmeny, environmentálne výchova a osveta, miestny udržateľný rozvoj, zvyšovane kvality sociálnych služieb, preventívne programy, komunitná a terénna sociálna práca, deinštitucionalizácia). Na výzvu pre malé projekty je určených 1 400 000 eur, z toho na oblasť životného prostredia je to 700 000 eur a na oblasť sociálnych služieb tiež 700 000 eur. Na jeden projekt je možné v rámci výzvy žiadať min. 25 000 eur, maximálne 200 000 eur. Spolufinancovane v rámci projektu je 10% z celkovej sumy projektu.

V rámci spoločných projektov je blokový grant zameraný na podporu partnerských projektov slovenských a švajčiarskych inštitúcií. Tento grant je určený pre mimovládne neziskové organizácie, rozpočtové a príspevkové organizácie a verejnú správu. Pre predloženie žiadosti o NFP je potrebné mať partnera zo Švajčiarskej konfederácie, pričom žiadateľ môže mať maximálne 2 partnerov. Finančný príspevok je možné žiadať vo výške 10 000 – 200 000 eur na projekt, spolufinancovanie v rámci projektu je vo výške 10% z celkový oprávnených nákladov na projekt. Na výzvu pre spoločné projekty je určený objem finančných prostriedkov 600 000 eur. Pre spoločné projekty nie je vyčlenená presná téma, keďže si žiadatelia môžu vybrať svoju oblasť v rámci ktorej chcú požiadať o grant.

Pri implementácii projektov je potrebné posúdiť finančnú kapacitu žiadateľa, ktorá okrem iných podmienok rozhoduje či je oprávneným žiadateľom alebo nie. Na určenie finančnej kapacity má program určené presné podmienky. V prípade, ak ide o partnerstvo, partnerstvo nemá byť účelovo založené, ale má fungovať a byť efektívne. Organizácie, ktoré sa rozhodnú požiadať o grant by mali byť efektívne fungujúce a so skúsenosťami so svojej oblasti.

Dátum uzávierky výzvy pre oba blokové granty je 10.5.2012, zverejnenie výsledkov projektu je najneskôr 31.8.2012.

Viac informácií o grantoch nájdete na: http://www.bgsfm.sk/