Cieľom Usmernenia č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je zmena dátumu uzávierky výzvy.

Tento sa upravuje z dôvodu prebiehajúceho procesu zefektívnenia činností spojených s implementáciou Prioritnej osi 3 – Cestovný ruch Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Aktualizovaný dátum ukončenia výzvy je 18. júl 2012.

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy KaHR-31SP-1101

Zdroj: www.mhsr.sk