Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo dňa 29. februára 2012 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 2. Energetika, opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie prograsívnych technológií v energetike, číslo:

KaHR-21SP-1201

Platnosť výzvy: od 29. 2. 2012 do 4. 6. 2012Kód výzvy: KaHR-21SP-1201

viac informácií: www.nsrr.sk