Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST.

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery
Podopatrenie 1.1.3 – Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách

Kód výzvy: KaHR-113DM-1201

Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA):

Slovenská inovačná a energetická agentúra Bajkalská 27 827 99 Bratislava 27, tel.: +421 / 915 693 750,  fax: +421 / 2/ 53 421 019,  e-mail: ' + '') /*]]>*/ alebo na www stránke: www.siea.gov.sk

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 24. mája 2012.