Cieľom tohto usmernenia je stanoviť postup prijímateľov v súvislosti s predkladaním návrhov na zmenu zazmluvnených projektov, za účelom odborne, objektívne a transparentne posúdiť potrebu a vhodnosť zmeny projektu, celkový dopad zmeny, …

Úplné znenie Usmernenia č. 1/2012 vrátane príloh:  Usmernenie RO pre ROP č.1_2012.zip

Zdroj: www.ropka.sk