Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

udeľuje výnimku zo Systému finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka pre opatrenia č. 1.1 (121), 1.2 (123), 1.3 (125), 1.4 (122), 1.5 (142), 1.6 (111), 1.7 (114), 1.11(141), 2.1 (226), 3.1 (311), 3.2 (313), 3.3 (331), 3.4.1 (321), 3.4.2 (322), 3.5 (341) financované z Programu rozvoja vidiekaSR 2007-2013 na dĺžku lehôt stanovených na vybavenie žiadostí o platbu prijatých v období do 31. 01. 2012len pri systéme refundácie, paušálnych platieb a predfinancovania. Lehoty na vybavenie žiadostí o platbu sa v predmetných systémoch a opatreniach predlžujú na sedem mesiacovodo dňa, kedy bola na PPA doručená kompletná žiadosť o platbu spolu s požadovanými prílohami.