Európska komisia 14.3. predstavila tzv. spoločný strategický rámec. Jeho úlohou je lepšie zadefinovať investičné priority pre budúci európsky rozpočet na roky 2014 – 2020. Okrem toho by sa mala uľahčiť koordinácia jednotlivých fondov a tým maximalizovať úžitky z investícií.

Vznik spoločného strategického rámca znamená, že vznikne jeden spoločný nástroj pre rôzne politiky EÚ, ktorý by tak mal zjednodušiť koordináciu budúcich európskych fondov. Komisia chce zároveň užšie prepojiť nový rámec s cieľmi stratégie Európa 2020.

To, že je lepšia koordinácia fondov pre Komisiu dôležitá, potvrdzuje aj komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian Ciolos: „Snažíme sa o lepšiu koordináciu, najmä v programovacej fáze, aby sme dosiahli vyššiu efektivitu.“ Projekty by sa podľa neho mali vzájomne dopĺňať a neprekrývať.

Pre národné a regionálne orgány bude spoločný strategický rámec východisko pre uzatváranie „zmlúv o partnerstve“ s Komisiou. Tieto partnerstvá budú pre členské štáty záväzné a mali by byť smerované k napĺňaniu cieľov stratégie Európa 2020.

„Komisia sa zaviazala zvýšiť koherenciu medzi jednotlivými cieľmi a investíciami,“ vysvetľuje komisár pre regionálnu politiku Johaness Hahn a dodáva, že zámerom Komisie je vytvoriť takú kooperáciu medzi fondmi, ktorá zabezpečí „inteligentný a udržateľný rast pre európskych občanov.“

K zmenám v budúcom programovacom období dôjde aj v niektorých fondoch. Komisia počíta s existenciou nasledujúcich fondov : Kohézny fond, Európsky sociálny fond Európsky fond pre regionálny rozvoj, ďalej Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky fond pre námorníctvo a rybárstvo.

Komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie Lázsló Andor povedal: „Chcem, aby členské štáty viac dokázali vyťažiť z Európskeho sociálneho fondu ako investičného sociálneho nástroja. V tomto by mal členským štátom pomôcť práve spoločný strategický rámec.“

V kontexte plánovanej reformy rybolovu, vznikne nový nástroj pre politiku rybolovu. Ide o nový fond, ktorý nahradí existujúci Európsky fond pre rybné hospodárstvo a mnoho ďalších nástrojov.

Komisárka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo Maria Damanaki povedala, že fond „umožní naštartovať enviromentálnu, sociálnu a ekonomickú udržateľnosť prímorských oblastí“. Dodala, že by sa tak mohlo podariť uspokojiť „zvýšený dopyt spotrebiteľov po rybách.“

Zdroj: www.euractiv.sk