MH SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) v zmysle § 13, ods. 6 a 7 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov rozhodol o zrušení Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód KaHR-21SP-1201. Tá bola vyhlásená dňa 29.2.2012 v rámci Opatrenia 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.

O opätovnom vyhlásení výzvy bude MH SR informovať na svojej internetovej stránke www.mhsr.sk pravdepodobne v piatok (23.3.2012) v časti  Európska únia a jej fondy.

Zdroj:www.economy.gov.sk