Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v súlade s § 9a zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov vyzýva oprávnené obce k predkladaniu žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty v roku 2011 v termíne od 26. septembra 2011 do 24. októbra 2011 na opatrenia 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí a projekty financované prostredníctvom osi 4 – LEADER na opatrenia:
3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
3.4.2. Obnova a rozvoj obcí

Viac informácií o výzve nájdete na www stránke:

http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=4158