Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej príjemcovia), že Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej RO) vypracoval „Usmernenie RO v oblasti verejného obstarávania“, ktoré tvorí prílohu tohto oznámenia. Príjemcovia sú povinní postupovať a dodržiavať ustanovenia uvedené v priloženom usmernení.

Viac informácií nájdete na: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=4160