Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Operačný program Životné prostredie, prioritná os 2 ochrana pred povodňami, kód výzvy : OPŽP-PO2-11-1. Dátum vyhlásenia výzvy je 3.10.2011 a dátum uzávierky výzvy je 20. január 2012.
Oprávnené aktivity v rámci výzvy:
I. skupina: Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami  viazané na vodný tok, najmä:
A.  technické a biotechnické opatrenia na vodných  tokoch spomaľujúce odtok vôd z povodia
B.  budovanie  a rekonštrukcia vodných nádrží, poldrov, ochranných hrádzí, protipovodňových línií a zariadení na prečerpávanie vnútorných vôd na dosiahnutie potrebných technických parametrov ochrany pred povodňami, vrátane odstraňovania sedimentov z vodných nádrží I. a II. kategórie a z úsekov prítokov v dosahu ich ovplyvnenia vzdutím vody
C.  úprava a revitalizácia tokov priamo spojená s dosiahnutím potrebnej úrovne ochrany priľahlých území pred povodňami
II. skupina: Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami a vodnou eróziou v katastroch obcí, realizované mimo vodných tokov:
A.      budovanie vodozádržných prvkov alebo systémov spomaľujúcich odtok zrážkových vôd do vodného toku
V rámci prvej skupiny sú určení nasledovní oprávnení žiadatelia:
a)      správcovia drobných vodných tokov podľa § 48 ods. 2 zákona č. 364/2004 – štátne organizácie, ktorým bola prevedená správa podľa § 51 ods. 1 uvedeného zákona
b)      Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. – správca vodohospodársky významných vodných tokov a správca drobných vodných tokov podľa § 48 ods. 2, písmeno a, b zákona č. 364/2004 o vodách v znení neskorších predpisov
c)       správcovia vodohospodársky významných vodných tokov v zmysle § 80 ods. 5 zákona č. 364/2004 o vodách v znení neskorších predpisov
d)      mestá a obce, ktorým správca vodného toku prenechal jeho ucelený úsek (časť) do nájmu alebo výpožičky podľa § 51, ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov
V rámci druhej skupiny aktivít sú určení nasledovní oprávnení žiadatelia:
a)      mestá a obce
Viac informácií o výzve nájdete na: http://www.opzp.sk/194/vyzvy/aktualne-vyzvy