Na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR bola vyhlásená výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Programu obnovy dediny na rok 2012. Finančné zdroje na dotácie obcí a MR z POD poskytuje rezort životného prostredia prostredníctvom Environmentálneho fondu. SAŽP v tomto procese je poverená vecnou a finančnou administráciou dotácií, vrátane kontroly. Obce uzatvárajú zmluvy o poskytnutí dotácie s Environmentálnym fondom, o výške celkovej čiastky určenej na dotácie z POD rozhoduje minister životného prostredia. Termín podávania žiadostí na rok 2012 je 31.október 2011.

Oprávnené aktivity v rámci projektu:

  • Ochrana a tvorba krajiny
  • Ochrana zlomek životného prostredia
  • Obnova a tvorba verejných priestranstiev
  • Zvyšovanie povedomia o hodnote vidieckej krajiny
  • Environmentálna infrastruktura

Viac informácií o programe nájdete na www stránke: http://www.obnovadediny.sk/dotacie/rocnik-2012 kde sa nachádza aj usmernenie programu s bližšou špecifikáciou oprávnených aktivít.