Ministerstvo životného prostredia SR vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo, kód výzvy OPŽP-PO4-11-3. Cieľom Usmernenia č. 1 je upraviť termín uzavretia predmetnej výzvy z 23. septembra 2011 na 11. novembra 2011.

Usmernenie nájdete na www stránke:

http://www.minzp.sk/files/usmernenie-c-1-k-vyzve-kod-opzp-po4-11-3.pdf