Ministerstvo hospodárstva SR vydalo upozornenie pre žiadateľov/prijímateľov, ktoré sa týka procesu verejného obstarávania. Upozornenie obsahuje najčastejšie sa vyskytujúce nedodržanie princípov a postupov verejného obstarávania.

Viac informácií nájdete na:

http://www.sacr.sk/sacr/novinky/strukturalne-fondy-upozornenie-pre-ziadatelovprijimatelov-tykajuce-sa-verejneho-obstaravania/