Fond sociálneho rozvoja (FSR) zverejňuje výzvu na výber partnerov do národného projektu Štandardizácia služieb a rozširovanie siete komunitných centier pre marginalizované rómske komunity.

Viac informácií o výzve nájdete na:

http://www.fsr.gov.sk/sk/programove-obdobie-2007-2013/aktuality-7/vyzva-na-predkladanie-navrhov-partnerstiev-pre-pripravovany-narodny-projekt-standardizacia-sluzieb-a-rozsirovanie-siete-komunitnych-centier-pre-marginalizovane-romske-komunity-2.ews