Nitriansky samosprávny kraj má vytvorený vlastný finančný nástroj na podporu regionálneho rozvoja v kraji – LEADER NSK2. Finančnou podporou miestnych akčných skupín (MAS), ktoré neuspeli v osi 4 LEADER z Programu rozvoja vidieka, sa podieľa na rozvoji územia vo svojej pôsobnosti. MAS majú možnosť realizovať svoje projektové zámery a aktivity a tým podporiť rozvoj územia na základe princípu „zdola nahor“. V roku 2011 sa i Miestna akčná skupina Združenia Termál (MAS ZT) uchádzala o finančné prostriedky z tohto nástroja. MAS ZT oslovila Regionálnu rozvojovú agentúru Nitra (RRA Nitra) ohľadom vypracovania žiadosti o poskytnutie dotácie z NSK v zmysle výzvy na rok 2011- Nástroj Leader NSK2, čím bola nadviazaná spolupráca medzi agentúrou a akčnou skupinou. V júni 2011 bola na základe schválenej žiadosti podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov NSK pre MAS Združenia Termál vo výške 28 998,00 eur.

RRA Nitra pokračuje i po schválení žiadosti v spolupráci s MAS Termál. Na základe podpísanej zmluvy zabezpečuje funkciu manžéra MAS v roku 2011. Poskytnutá dotácia má byť využitá v území MAS Termál do konca roka 2011 na rozvoj jej územia, pričom dotácia bude prerozdelená konečným užívateľom z územia na základe rozhodnutia výkonného orgánu  MAS Združenia Termál – riadiaceho výboru. RRA Nitra plní funkciu externého manažmentu pri prerozdelení tejto dotácie, čo znamená, že orgánom MAS ZT bude asistovať pri vyhlásení výzvy, príjme projektov, ich hodnotení a implementácií podľa podmienok a usmernení, ktoré sú dané Nitrianskym samosprávnym krajom ako donorom a poskytovateľom dotácie.  Výzva v rámci MAS ZT bude aktuálne vyhlásená začiatkom júla 2011. Na základe výzvy budú koneční užívatelia predkladať svoje projekty. RRA Nitra ako manažment MAS ZT bude nápomocná pri príprave projektov prostredníctvom konzultácií a poradenstva. MAS Termál v mantineloch daných podmienkami NSK a teda jej koneční užívatelia sa zamerali najmä na projekty drobnej architektúry v obciach, skrášlenia svojho prostredia a vytvorenia lepšieho prostredia pre trávenie voľného času najmladšej generácii.

Nitriansky samosprávny kraj je prvým krajom v Slovenskej republike, ktorý vytvoril v rámci svojho regiónu, vlastné nástroje na podporu regiónu prostredníctvom integrovaného prístupu a prostredníctvom poskytovania finančných prostriedkov na implementáciu Integrovaných stratégií rozvoja územia. Momentálne sa jedná o finančný nástroj LEADER NSK2 takzvaný „malý leader“. Nadväzuje na projekt „Príprava mikroregiónov NSK na integrovaný rozvoj vidieka – prístup LEADER.