V máji 2011 sa v Dunajskej Strede konala národná konferencia informujúca o projekte Donauregionen+ realizovaného v rámci  Programu Juhovýchodná Európa. Je pokračovaním projektu DONAUREGIONEN financovaného z INTERREG IIIB CADSES. Konferencia bola organizovaná Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja ako hlavného partnera projektu.

Projekt sa sústreďuje  na vytvorenie rozvojovej koncepcie podunajského priestoru, ktorý tvorí nový rozvojový koridor. Súčasťou koridora sú vybrané oblasti v blízkosti rieky Dunaj z krajín Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Rumunsko, Bulharsko. Projekt teda pokrýva územie povodia Dunaja od územia Slovenska až po ústie do Čierneho mora. V rámci projektu Donauregionen boli vytvorené analýzy potenciálu vybraného územia, projekt Donauregionen+ nadväzuje na tieto analýzy, hľadá najlepšie spôsoby rozvoja daného územia a vytvára stratégie.

Konferencia bola venovaná predstaveniu projektu a prezentácii výstupov projektu so zameraním na použiteľnosť výstupov pre Slovenskú republiku. V jednotlivých blokoch boli postupne predstavené ciele projektu, základná metodológia a úlohy slovenských partnerov v projekte, t.j. Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, taktiež predstaviteľov samosprávy z bratislavského, nitrianskeho a trnavského kraja a Inštitútu priestorového plánovania. V samostatných prezentáciach boli predstavené i výstupy projektu. Z prostriedkov projektu sú vytvorené a verejne prístupné databázy územia v GIS. Na konferencií boli prezentované vytvorené mapy v GIS a databázy o území poddunajského priestoru. Údaje a ukazovatele sú spracované na úrovni NUTS3. Ukazovatele sú dynamické a spracované za viac rokov a je možné pozrieť sa i na ich odhadovaný vývoj v budúcnosti. Do projektu pristúpili a zapojili sa i noví partneri – ďalšie krajiny a preto sa dodatočne spracovali i analýzy ich potenciálu. Jedným z výstupov projektu je vytvorenie sektorových rozvojových stratégií, a to pre nasledovné oblasti: prírodné podmienky, sídelnú štruktúru a ľudské zdroje, pre dopravu a technickú infraštruktúru, pre hospodársku štruktúru. Okrem ich vytvorenia bol prezentovaný aj predpokladaný vývoj cezdunajských stratégií a komplexnej stratégie. Výsledky projektu sú využiteľné aj pri vytváraní Dunajskej stratégie ako základu pre nasledujúce programové obdobie.

Predpokladané ukončenie projektu Donauregionen+ je rok 2012, avšak do budúcnosti je plánované jeho pokračovanie pod názvom DONAUREGIONEN++  ako implementačnou fázou nadväzujúcou na spracované stratégie.