Dňa 24. mája 2011 sa v Bratislave uskutočnila pod záštitou 1. podpredsedu vlády a ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Jána Figeľa, konferencia s medzinárodnou účasťou pod názvom „Rozvoj regiónov Slovenska v kontexte politiky súdržnosti EÚ„. Cieľom konferencie bolo zvýšenie informovanosti o implementačnom mechanizme politiky súdržnosti, jej dopadoch na rozvoj regiónov SR a vývoji diskusie k podobe tejto politiky po roku 2013. Konferenciu organizačne zabezpečovalo MDVRR SR z pozície Centrálneho koordinačného orgánu pre oblasť riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ. Medzi pozvanými diskutérmi boli okrem iných prítomní zástupcovia Európskej komisie, Európskeho parlamentu, regionálnej a miestnej samosprávy, OECD, NR SR, krajín V4, Rakúska a MDVRR SR.

Konferencie sa zúčastnilo 140 nominovaných účastníkov z radov odbornej verejnosti, najmä ústredných orgánov štátnej správy, akademickej sféry, európskych zoskupení územnej spolupráce, regionálnej a miestnej samosprávy, mimovládnych organizácií, euroregiónov, regionálnych rozvojových agentúr, riadiacich a sprostredkovateľských orgánov pre jednotlivé operačné programy.

Zasadnutie bolo tematicky rozdelené na 3 bloky, počas ktorých sa postupne diskutovalo k doterajším skúsenostiam v oblasti implementácie politiky súdržnosti a k pohľadom na politiku súdržnosti EÚ po roku 2013.
Z konferencie vyplynuli závery, ktoré potvrdili dôležité postavenie politiky súdržnosti EÚ ako silného nástroja a hybnú silu pre napĺňanie cieľov stratégie Európa 2020. Zvýšenie konkurencieschopnosti regiónov EÚ si vyžaduje posilniť integrovaný a strategický prístup politiky súdržnosti prostredníctvom jednotlivých strategických dokumentov s dôrazom na využívanie vnútorného potenciálu regiónov EÚ. Z tohto dôvodu je v procese plánovania potrebné vytvárať mechanizmy pre miestne orientovaný prístup. Z diskusie vyplynulo, že integrovaný prístup je nevyhnutné aplikovať nielen na inštitucionálnej úrovni, ale aj na úrovni jednotlivých politík EÚ pod zdieľaným riadením. Proces prípravy programového obdobia po roku 2013 by mal vychádzať aj z doterajších skúseností s implementáciou fondov EÚ pri rešpektovaní hlavných princípov politiky súdržnosti EÚ, najmä princípu partnerstva.

Bližšie informácie o konferencii, program, zborník prezentácií a fotodokumentáciu môžete nájst tu.