Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že:

– na základe požiadavky MPRV SR zverejnila „Dodatok č. 9 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader „, spolu s prílohou č. 6 a s Usmernením pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.9 (aj so sledovaním zmien) v časti „PROJEKTOVÉ PODPORY/PRV 2007-2013/OS 4 LEADER/USMERNENIE“ a žiadosti o NFP (vydané v rámci nového Usmernenia pre administráciu Osi 4 Leader, verzia č. 1.9) v časti „PROJEKTOVÉ PODPORY/PRV 2007-2013/OS 4 LEADER/VÝZVY“,

– na základe stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie ku kapitole 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v zmysle zákona č. 58/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Riadiaci orgán pre PRV SR 2007 – 2013 mení a upravuje Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader kapitolu 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb.

– Riadiaci organ pre PRV SR 2007 – 2013 zároveň upravuje kapitolu 2. Miestna akčná skupina, kapitolu 12. Vykonávanie zmien, Prílohu č. 6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 a Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 opatrení osi 3 implementované prostredníctvom osi 4.