Možnosti financovania rozvojových potrieb obcí v oblasti verejnej zelene, územných plánov, či dokumentu starostlivosti o dreviny bol predmetom prezentácie, ktorú zabezpečovala Regionálna rozvojová agentúra Nitra (RRA Nitra) na seminári Dokument starostlivosti o dreviny v obci Lehota. RRA Nitra sa podieľala na organizácií uvedeného seminára. Konal sa dňa 28.4.2011.

RRA Nitra podala informácie o možnostiach financovania z operačných programov, z dotácií ministerstiev, z Programu obnovy dediny a zo zdrojov nadácií.

V rámci operačných programov boli diskutované Regionálny operačný program a Program rozvoja vidieka. Tieto operačné programy neponúkajú možnosti financovania uvedených projektových zámerov pre obce a nie je v rámci nich plánovaná relevantná výzva. Výnimkou je Operačný program životné prostredie (OP ŽP), ktorý umožňuje za určitých podmienok financovanie zelených plôch v obci. Relevantná výzva v rámci OP ŽP je očakávaná v auguste  2011 v rámci operačného cieľa 3.1 ochrana ovzdušia.

Pre obce sú v roku 2011 rozšírené možnosti získania finančných prostriedkov na financovanie územných plánov. Územné plány bude možné financovať na základe navrhovaného zákona, ktorý upravuje účel poskytovania dotácie na spracovanie vybraných etáp územnoplánovacej dokumentácie obcí s očakávanou účinnosťou od 1. septembra 2011. Prostriedky budú poskytované Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Územno-plánovaciu dokumentáciu a rôzne druhy štúdií (architektonických, urbanistických,…) je možné financovať i z Programu obnovy dediny. Uvedený program v roku 2011 prechádza zmenami v prospech obcí, nakoľko v rámci neho budú rozšírené oblasti podpory.

Ďalšou oblasťou, o ktorej boli obce informované, bola možnosť financovania zazelenania verejných priestorov prostredníctvom nadácií. Dotácie na rozvoj obcí v tejto oblasti poskytujú konkrétne nadácia Orange, Nadácia Ekopolis a Nadácia Dexia banky. Nevýhodou týchto zdrojov je skutočnosť, že nadácie väčšinou poskytujú nižšie finančné čiastky.

Zástupcovia miest a obcí prítomní na seminári skonštatovali, že najväčším problémom pri financovaní obdobných aktivít je nedostatok finančných prostriedkov a nízka úspešnosť získavania finančných prostriedkov z nenávratných finančných zdrojov.