V kultúrnom dome obce Lehota sa dňa 28.4.2011  konal seminár  Dokument starostlivosti o dreviny. Bol určený pre zástupcov obcí z Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktoré majú záujem o koncepčné riešenie starostlivosti o zeleň. Organizáciu seminára zabezpečovalo Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie Slovenska. Regionálna rozvojová agentúra Nitra a obec Lehota boli spoluorganizátormi podujatia.

Ing. Anna Dobrucká zo Združenia pre urbanizmus a územné plánovanie Slovenska, prezentovala potrebu koncepčného riešenia zelene v obci. Vo svojej prezentácii vyzdvihla význam zelene z hľadiska globálneho ale i v priestoroch miest a obcí. Zeleň plní mnoho nenahraditeľných funkcií, preto je jej výskyt v priestore dôležitý. Ing. Dobrucká zároveň predstavila prácu Ateliéru záhradnej a krajinnej architektúry v Nitre, konkrétne koncepciu Dokumentu starostlivosti o dreviny (DSoD) pre menšie obce. Vyzdvihla dôležitosť prepojenia územného a regionálneho rozvoja. Nakoľko v súčasnosti neexistuje jednotná metodika na spracovanie Dokumentu, ateliér si vytvoril vlastnú. Dokument sa zameriava na prehodnotenie funkcie jednotlivých plôch v obci, ich vybavenosti a kvality aj hľadanie nových investičných zámerov z hľadiska zelene, či navrhovanie nových plôch zelene. DSoD je možné využiť ako územno-plánovací podklad.

Ing. Petra Petríková z obce Lehota prezentovala skúsenosti obce s dokumentom starostlivosti o dreviny. Vyzdvihla najmä spokojnosť obce s tým, že má k dispozícii koncepčný dokument, na základe ktorého je možné efektívne a zároveň vhodným spôsobom riešiť zeleň v území obce. DSoD bol pre obec vypracovaný v roku 2009, pričom už v roku 2010 bol nápomocný pri riešení projektov rekonštrukcie centra obce a areálu MŠ.

Súčasťou seminára bol aj príspevok pána Ing. Branislava Štrbu, referenta pre výrub a výsadbu zelene z útvaru hlavného architekta Mestského úradu v Nitre,  ktorý informoval o svojich skúsenostiach s povoľovaním výrubu drevín. Sústredil sa na legislatívny proces povolenia, resp. zamietnutia výrubu drevín,  pričom vyzdvihol špecifické situácie, ktoré môžu nastať v tomto procese.

Regionálna rozvojová agentúra Nitra (RRA Nitra), ako spoluorganizátor akcie, prispela do programu prezentáciou o možnostiach financovania zelených plôch v obci, územných plánov obce ako aj  samotného dokumentu starostlivosti o dreviny. Ing, Ľudmila Mikitová z RRA Nitra podala informácie o možnostiach financovania zo štrukturálnych fondov EÚ a konkrétnych operačných programov, štátnych zdrojov vrátane Programu obnovy dediny, nadácií a fondov.

Zástupcovia miest a obcí prítomní na seminári, prejavili záujem o Dokument starostlivosti o dreviny a zhodli sa na skutočnosti, že koncepčné riešenie zelene v obci je potrebné. Avšak, v praxi sa stretávajú s bežným problémom, a to je problém financovania takýchto aktivít.

Niektorí z účastníkov seminára Dokument starostlivosti o dreviny

lehota_28_4_2011_seminar_straostlivost_o_dreviny-0016

Na snímke sprava Ing Ľudmila Mikitová, Ing Anna Dobrucká,   Ing. Eva Petríková, Ing Eva Vyrosteková a Ing Branislav Štrba

lehota_28_4_2011_seminar_straostlivost_o_dreviny-0147