IV. zasadnutie Národného monitorovacieho výboru pre Národný strategický referenčný rámec (ďalej len „NMV pre NSRR“) sa konalo 27. apríla 2011 v Hoteli Bôrik v Bratislave.

Hlavnou úlohou NMV pre NSRR je monitorovanie implementácie Národného strategického referenčného rámca na programové obdobie 2007 – 2013.

Na tomto zasadnutí boli schválené nasledujúce dokumenty – aktualizovaný Štatút NMV pre NSRR, aktualizovaný Rokovací poriadok NMV pre NSRR, Plán hodnotení Národného strategického referenčného rámca na rok 2011 a Výročnú správu o vykonávaní Národného strategického referenčného rámca za rok 2009.

Na zasadnutí boli prezentované informácie o stave kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov NSRR, informácie ohľadom implementácie horizontálnych priorít Trvalo udržateľný rozvoj a Marginalizované rómske komunity. Ďalej boli na zasadnutí prezentované informácie o stave plnenia úloh Centrálneho koordinačného orgánu v oblasti riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, monitorovania NSRR, hodnotenia NSRR, informovanosti a publicity a ITMS. Súčasťou prezentácií boli informácie poskytnuté certifikačným orgánom a orgánom auditu.

Zástupcovia Európskej komisie prezentovali na zasadnutí NMV pre NSRR informáciu o novom dokumente (COM(2011)17) „Príspevok regionálnej politiky k trvalo udržateľnému rastu v Európe 2020″, a tiež závery z 5. správy o súdržnosti. V nadväznosti na uvedenú problematiku zástupca Centrálneho koordinačného orgánu poskytol informáciu o príspevku SR do verejnej konzultácie k 5. správe o súdržnosti.

Schválené dokumenty a materiály súvisiace so IV. zasadnutím NMV pre NSRR sú súčasťou tohto zverejneného dokumentu:

Výstupy zo zasadnutia NMV NSRR z 27. 04. 2011

Prezentácie zo zasadnutia NMV NSRR z 27. 04. 2011

Zdroj:www.nsrr.sk