Banskobystrická konferencia dala bodku za projektmi v oblastiach Výskum, Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva a Rozvoj ľudských zdrojov

Finančný mechanizmus EHP (FM EHP) a Nórsky finančný mechanizmus (NFM) podporili 45 slovenských projektov v prioritných oblastiach Výskum, Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva a Rozvoj ľudských zdrojov. Celková výška vyčerpaných prostriedkov pre tieto prioritné oblasti dosiahla 28,6 miliónov eur. Takmer 10,6 miliónov eur smerovalo do banskobystrického a žilinského regiónu, kde donorské krajiny podporili 18 rôznorodých projektov. Trom prioritným oblastiam programového obdobia 2004 – 2009 bola venovaná dnešná záverečná konferencia v Banskej Bystrici, na ktorej sa stretli zástupcovia prijímateľov finančnej pomoci, donorských štátov a Úradu vlády SR, ktorý plnil funkciu národného kontaktného bodu.

V rámci programového obdobia 2004 – 2009 boli pre Slovenskú republiku vyčlenené finančné prostriedky vo výške približne 70 miliónov eur v deviatich prioritných oblastiach. Až 97 % z tejto sumy tvoria zdroje Nórskeho kráľovstva. Príspevky darcovských štátov podporili stovku rozmanitých projektov po celom Slovensku a viac ako 200 menších projektov. Na financovaní projektov sa na úrovni 10 až 15 % podieľal aj štátny rozpočet Slovenskej republiky. Základným cieľom finančných mechanizmov je prispievať k znižovaniu ekonomických a sociálnych rozdielov medzi regiónmi Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý okrem všetkých členských štátov Európskej únie zahŕňa aj Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.

Spomedzi troch prioritných oblastí, ktorým bola venovaná dnešná konferencia, išlo najviac finančných prostriedkov – takmer 12 miliónov do oblasti Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva. Finančné mechanizmy venovali veľkú pozornosť aj oblasti Rozvoja ľudských zdrojov. Celkovo 16 projektov podporili celkovou sumou 9,7 milióna eur. Ďalšou z priorít uplynulého obdobia bola oblasť výskumu. Medzi štrnásť výskumných projektov smerovalo viac ako 7 miliónov eur.

Implementácia oboch finančných mechanizmov prvým programovým obdobím nekončí. V októbri 2010 boli podpísané Memorandá o porozumení pre implementáciu FM EHP a NFM pre ďalšie programové obdobie na roky 2009 – 2014. Slovenská republika tak získa od donorských krajín ďalšie finančné prostriedky v celkovom objeme 80,75 miliónov eur.