Riadiaci orgán OPIS organizuje v stredu 25. mája 2011 o 9.00 h v priestoroch hotela Bôrik v Bratislave celoslovenskú konferenciu Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS).

Program konferencie je venovaný aktuálnemu stavu implementácie OPIS a jeho prioritných osí: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb; Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry a Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu. Prezentovaný bude pokrok v implementácii vybraných národných projektov prispievajúcich k budovaniu eGovernmentu na Slovensku.
Program konferencie