V obci Trávnica boli dňa 8. apríla 2011 slávnostne skolaudované stavby, ktoré sú výsledkom projektov realizovaných v obci Trávnica, a to revitalizácia centra obce a výstavba bytových domov. Regionálna rozvojová agentúra Nitra sa podieľala na spracovaní a implementácií projektu Revitalizácia centra obce Trávnica.

Program slávnostnej kolaudácie začal stretnutím zúčastnených o 10:00 v budove Obecného úradu obce, nasledoval príhovor pána starostu a pozvaných hostí. Prestrihnutie pások a požehnanie stavieb bolo uskutočnené za účasti pozvaných návštevníkov aj spokojných občanov. Po obhliadke stavieb nasledovalo príjemné občerstvenie v kultúrnom dome.

Obec využila na revitalizáciu svojho centra finančné zdroje z Európskej únie. Cieľom projektu revitalizácia centra obce bolo vytvorenie pohodlného prostredia, možnosti bezpečného pohybu pre obyvateľov aj návštevníkov. V rámci projektu bola vykonaná obnova miestnych komunikácií, obnova ciest, chodníkov, rigolov a vybudovanie parkovísk. Za obdobie siedmych mesiacov centrum obce získalo novú tvár.

Regionálna rozvojová agentúra Nitra vypracovala v roku 2009 na základe výzvy v prioritnej osi 4 Regenerácia sídel z Regionálneho operačného programu pre obec žiadosť o nenávratný finančný príspevok na základe ktorej boli finančné prostriedky na projekt schválené. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov medzi obcou a MDVRR bola podpísaná v roku 2010. V tomto roku sa začalo aj s realizáciou projektu. RRA Nitra úspešne realizovala i administratívnu stránku implementáciu projektu, v rámci ktorej podala 5 žiadostí o platbu a dve monitorovacie správy a koordinovala jednotlivých aktérov projektu.

Projekt bol financovaný z prostriedkov Regionálneho operačného programu. Celkové náklady projektu boli v sume 642 033,91 eur. Obec spolufinancovala projekt vlastnými finančnými zdrojmi vo výške 5% sumy projektu.

fotodokumentacia_slavnostna_kolaudacia_travnica_april-171

Slávnostný príhovor starostu obce Trávnica

dsc_04975

Slávnostné prestrihnutie pásky a uvedenie revitalizovaného centraobce do užívania, 8.4.2011, zľava starosta obce Emil Ivan, predseda NSK Milan Belica a poslanec NR SR Pavol Hrušovský

fotodokumentacia_slavnostna_kolaudacia_travnica_april-011

Informačná tabuľa k projektu