Dotačné programy
  1 Obnovme si svoj dom (účel: ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva)
  2Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií (účel: ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva)
  3 Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice (účel: čiastkové projekty súvisiace s projektom Európske hlavné mesto kultúry)
  4 Umenie (účel: tvorba a šírenie umeleckých diel a ich reflexií; vzdelávací program v kultúre)
  5 Pro Slovakia (účel: podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry; podpora projektu, na ktorého realizáciu získal žiadateľ grant z Európskej únie, prostredníctvom programu vytvoreného Európskou úniou pre kultúrne odvetvia a kultúrne subjekty, ak takýto projekt prispieva k praktickej realizácii cieľov Európskej únie vo vzťahu k Slovenskej republike)
  6 Národný cintorín v Martine

  7 Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva (účel: kultúrna aktivita zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva)

  8 Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť (účel: kultúrna tvorivosť a voľnočasová kultúrna aktivita; vzdelávací program v kultúre)

  9 Kultúrne poukazy (účel: sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl)

  Dotačný program Kultúra národnostných menšín prechádza od roku 2011 na Úrad vlády Slovenskej republiky