VYHLASOVATEĽ: Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality
DÁTUM VYHLÁSENIA: 12. január 2011
TERMÍN UZÁVIERKY: 11. február 2011
TRVANIE PROJEKTU: rok 2011

Adresy na predkladanie žiadostí: príslušný obvodný úrad v sídle kraja podľa sídla predkladateľa

Legislatívny rámec: zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti

Oprávnení žiadatelia: fyzické a právnické osoby; dotáciu nemožno poskytnúť štátnym orgánom, štátnym rozpočtovým a príspevkovým organizáciám alebo štátnym účelovým fondom

Ďalšie informácie:

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality (48,6 kB)

Žiadosť o poskytnutie dotácie (200,4 kB)

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie (92,1 kB)

Zásady plnenia zmluvy (50,4 kB)

Záverečná správa o realizácii projektu v oblasti situačnej prevencie (307,9 kB