Ministerstvo životného prostredia SR dňom 03. 12.2010 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP ŽP:

Prioritná os: 1.             Integrovaná ochrana a racionálne využitie vôd
Operačný cieľ  1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov
Operačný cieľ 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ – I., II., III. a IV. skupina aktivít

Kód výzvy:    OPŽP-PO-01-10-2

Dátum vyhlásenia výzvy: 03 december 2010
Dátum uzavretia výzvy: 04 marec 2010

Viac informácií o výzve nájdete na:
http://www.opzp.sk/178/vyzvy/aktualne-vyzvy