Hlavným cieľom európskej regionálnej politiky EÚ je podporiť ekonomickú prosperitu a sociálnu kohéziu vo všetkých 27 členských štátoch a 271 regiónoch Únie. Podľa súčasného finančného rámca na obdobie rokov 2007 a 2013 sa na regionálnu politiku vyčleňuje v priemere 50 miliárd eur ročne  – čo je približne tretina celkového rozpočtu EÚ. Financovanie prichádza z troch fondov, ktoré sa nazývajú aj štrukturálnymi fondmi. Ide o Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF), Európsky sociálny fond (ESF) a Kohézny fond (KF).

V súčasnosti boli začaté oficiálne rokovania o podobe kohéznej politiky v programovom období 2013 – 2020. Komisia a jednotlivé členské štáty – najmä tie, ktoré vstúpili do EÚ po roku 2004 sa snažia ostatné krajiny presvedčiť o potrebe zachovania súčasnej výšky financovania a podpory regionálnej politiky. Na druhej strane mnohé vlády už naznačili, že do rozpočtu Európskej únie by malo ísť v budúcom programovom období menej prostriedkov, čo súvisí s deklarovaným šetrením a trvalou udržateľnosťou verejných financií.

Dňa 10. novembra zverejnila Európska komisia svoju Piatu kohéznu správu o hospodárskej a sociálnej súdržnosti, ktorou sa začínajú oficiálne rokovania o budúcom rozpočte EÚ v programovom a rozpočtovom období 2014 až 2020, s dôrazom na regionálnu politiku. Piata kohézna správa, ktorú schválila Komisia, je 264- stranový dokument analyzujúci dopady a výsledky kohéznej politiky počas siedmych rokov predchádzajúceho rozpočtového obdobia (2000 až 2006) a porovnávajúci hospodársky rast a mieru zamestnanosti v každom z 271 regiónov Európskej únie- vrátane členských štátov, ktoré do EÚ vstúpili po roku 2004.

Podľa návrhu Európskej komisie na reformu kohéznej politiky EÚ po roku 2013 by sa mali regionálne fondy napojiť na ciele stratégie Európa 2020. Hlavná pozornosť sa bude upriamovať na hľadanie spôsobov ako členským štátom pomôcť pri dosahovaní ambicióznych cieľov tejto stratégie. Tie sa týkajú najmä znovu nastolenia hospodárskeho rastu, vytvárania nových pracovných miest a energetickej efektívnosti. O návrhu z dielne Komisie sa teraz bude diskutovať niekoľko najbližších mesiacov i prostredníctvom verejnej diskusie o regionálnej politike. Zainteresované strany, vrátane členských štátov a rôznych regionálnych a miestnych združení, vlád a orgánov Európskej komisie majú možnosť vyjadriť svoje priority a želania ohľadne budúcej kohéznej politiky do konca januára 2011. Názory Komisie a jednotlivých aktérov budú následne prediskutované na Piatom kohéznom fóre, ktoré sa uskutoční v Bruseli na prelome januára a februára budúceho roku.