Plánované výzvy na predkladanie žiadostí o NFP

Fond sociálneho rozvoja si Vás dovoľuje  informovať, že pripravuje v tomto roku ešte vyhlásenie troch výziev:

1.   Výzva zameraná na podporu sociálnej práce v obciach s alokáciou  8 037 000,00 €. Rámcová aktivita: Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity.

2.   Výzva zameraná na lokálne stratégie komplexného prístupu s alokáciou 13 848 416,00 €.  Opatrenie:  2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením  alebo sociálne vylúčených  prostredníctvom rozvoja s osobitným zreteľom  na marginalizované rómske komunity.

3.   Výzva zameraná na lokálne stratégie komplexného prístupu s alokáciou 10 000 000,00 €. Opatrenie: 2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitosti v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity.

Predpokladaný termín vyhlásenia vyššie uvedených výziev je október 2010.

Zároveň Vám oznamujeme, že vyhlásenie pôvodne plánovaných výziev zameraných na podporu zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity služieb starostlivosti bude presunuté na rok 2011.

Vyhlásenie výzvy na podporu zvyšovania profesionality výkonu a budovania ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie bude zrušené a alokované finančné prostriedky vo výške 420 000 € budú použité na pripravovanú výzvu zameranú na  supervíziu v rámci sociálnej práce v obciach.