Aktualizácia Plánovaného harmonogramu výziev na rok 2010 pre OP Vzdelávanie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie zverejnilo na svojej stránke aktualizáciu „Plánovaného harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2010 – Operačný program vzdelávanie“ pre dopytovo – orientované projekty (SORO – Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ) a zároveň aktualizáciu „Indikatívneho harmonogramu výziev v rámci opatrenia 2.2 operačného programu Vzdelávanie na rok 2010“ pre dopytovo – orientované projekty (SORO – Ministerstvo zdravotníctva SR pre opatrenie 2.2).

Zdroj:www.nsrr.sk