Koncom mája tohto roku, slávnostným prestrihnutím pásky Dušanom Čaplovičom v Zariadení sociálnych služieb (ZSS) „Jeseň života“ v Domadiciach, bolo do užívania odovzdané jedno z troch energetických zariadení spaľujúcich biomasu.

Zľava: zástupca generálneho dodavateľa spolu s Dušanom Čapolovičom a predsedom NSK Milanom Belicom pri slavnostnom odovzdavani kotla spaľujúceho biomasu

Zľava: zástupca generálneho dodavateľa spolu s Dušanom Čapolovičom a predsedom NSK Milanom Belicom pri slavnostnom odovzdavani kotla spaľujúceho biomasu

Zrekonštruované energetické zariadenie na výrobu tepla a teplej vody pre obyvateľov domova sociálnych služieb je jedným z výstupov projektu Nitrianskeho samosprávneho kraja, financovaného z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Ďalšími, projektom podporenými zariadeniami sociálnych služieb v pôsobnosti NSK, sú ZSS v obci Leľa a ZSS v obci Lontov.

Realizovaný projekt je výsledkom úspešnej spolupráce inštitucionálneho prepojenia strešných subjektov územnej samosprávy – Nitrianskeho samosprávneho kraja a podnikateľského sektora – Nitrianskej regionálnej komory SOPK, reprezentovaných samostatnou právnickou osobou – Regionálnou rozvojovou agentúrou Nitra. RRA Nitra v súlade so svojim predmetom činnosti, ktorý jej zakladajúci členovia určili, iniciovala jednak podanie predmetného projektu, ale aj identifikovala finančné mechanizmy na jeho realizáciu. V neposlednom rade pripravila a spracovala žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, z ktorého bola  investícia financovaná.

Realizácia projektu prispela v oblasti ochrany životného prostredia k zníženiu emisií vypúšťaných do ovzdušia a k zvýšeniu efektivity energetickej bilancie kraja. Výmenou vykurovacích telies došlo k odstráneniu zdroja znečisťovania ovzdušia a k zníženiu emisií CO2. Využívaním biomasy na vykurovanie a ohrev teplej vody sa znížila závislosť na vyčerpateľných zdrojoch energie a zároveň sa odstránil problém nakladania s odpadom vznikajúcim pri spaľovaní tuhých palív.

Ekonomický rozmer realizovaného projektu sa prejaví predovšetkým v úspore nákladov, ktoré Nitriansky samosprávny kraj na prevádzku svojich zariadení vynakladá. Priemerná návratnosť investície sa predpokladá na 11,3 roka. Prostredníctvom projektu kraj získal na svoje zariadenia investíciu v sume viac ako 800 000 EUR.

Ďalším príkladom spolupráce inštitucionálneho prepojenia územnej samosprávy a podnikateľského sektora je projekt zameraný na podporu tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podporu podnikania s názvom „Vytvorenie platformy na riadenie inovácií“. Cieľom projektu je prostredníctvom vytvorenia Regionálneho inovačného centra zabezpečiť a usmerňovať tok inovácií do tých oblastí hospodárstva nitrianskeho regiónu, ktoré boli vybrané ako tzv. inovačné póly rastu. Pri výbere a špecifikácii sa prihliadalo hlavne na prirodzený potenciál územia a jeho tradíciu vo výrobe a produkcii, ako aj na celkové smerovanie jednotlivých hospodárskych odvetví v kraji.

RRA Nitra sa okrem spracovávania projektových zámerov pre samosprávu venuje aj bezplatnému poradenstvu a konzultáciám pre podnikateľov, ktorí majú záujem podporiť svoju činnosť prostriedkami Európskej únie. Zároveň priebežne mapuje územie vo svojej pôsobnosti – obce Nitrianskeho okresu, pričom aktualizuje ich potenciál z hľadiska príchodu nových investícií menšieho rozsahu. Zameriava sa predovšetkým na tzv. hnedé plochy – nevyužívané hospodárske stavby a dvory, ktoré majú vo svojom vlastníctve jednotlivé obecné samosprávy a majú záujem o ich revitalizáciu prostredníctvom rozvoja vhodnej podnikateľskej činnosti vo vidieckom území.