V rámci Operačného programu životné prostredie bola vyhlásená výzva na ochranu pred povodňami.

Prioritná os 2 – Ochrana pred povodňami

Operačný cieľ 2.1 – preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami

Začiatok prijímania žiadostí je 11.06.2010. Ukončenie prijímania žiadostí je 13.09.2010

Viac informácií o výzve a potrebné dokumenty môžte nájsť na:  http://www.edotacie.sk/614/podpora-doplnujuce-informacie/