MŽP vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP ŽP, prioritnej osi 1 – integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd. Dátum vyhlásenia výzvy je je 4. jún 2010. Dátum uzavretia výzvy je 9 september 2010.

Cieľom výzvy je cieľom výzvy je znižovanie znečistenia vôd a zvýšenie kvality života
obyvateľstva SR dobudovaním a skvalitnením infraštruktúry vodného hospodárstva SR
v zmysle právnych predpisov EÚ a SR.