V prvý júnový deň sa v Trenčianskych Tepliciach konala odborná konferencia s cieľom prezentovať prácu a vzájomnú spoluprácu Regionálnych rozvojových agentúr na území Západného Slovenska zaradených v Integrovanej sieti regionálnych rozvojových agentúr (IS RRA).

Zástupcovia RRA Nitra, RRA Topoľčiansko a RRA Horné Požitavie v rozhovore s Ing. Arch. Vierou Juricovou – Melušovou (druhá zľava).

Zástupcovia RRA Nitra, RRA Topoľčiansko a RRA Horné Požitavie v rozhovore s Ing. Arch. Vierou Juricovou – Melušovou (druhá zľava).

Konferenciu otvorila riaditeľka odboru vnútorného riadenia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Monika Makkiová, ktorá informovala o aktuálnom stave delimitácie ministerstva v súvislosti s regionálnymi rozvojovými agentúrami, ktoré od 1. júla 2010 prechádzajú do pôsobnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja.

Štefan Repko, predseda Rady Zástupcov IS RRA vyzdvihol význam činností, ktoré regionálne rozvojové agentúry na Slovensku, aj vďaka príspevku MV RR SR, poskytujú pre subjekty na území svojej pôsobnosti bezplatne. Konštatoval, že ich práca je pre región veľmi dôležitá a zvýraznil, že svojou aktívnou účasťou sa významnou mierou podieľajú na tvorbe strategických dokumentov, čím priamo ovplyvňujú smerovanie regionálneho rozvoja vo svojom území.

Monika Makkiová informuje o činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja.

Monika Makkiová informuje o činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja.

Druhá časť konferencie bola venovaná prezentáciám najúspešnejších projektov jednotlivých regionálnych rozvojových agentúr. Za Nitriansky kraj vystúpila s prezentáciou individuálneho projektu Ing. arch. Viera Juricová – Melušová, ktorá týmto spôsobom vyzdvihla a poukázala na príklad úspešnej spolupráce regionálnych rozvojových agentúr s Úradom Nitrianskeho samosprávneho kraja. Realizáciu a podanie prezentovaného projektu iniciovala Regionálna rozvojová agentúra Nitra, ktorá spracovala aj žiadosť o nenávratný finančný príspevok. RRA Horné Požitavie zase formou externého manažmentu zabezpečovala implementáciu jednotlivých aktivít projektu.

Projekt samotný bol zameraný na prestavbu energetických zdrojov na obnoviteľný zdroj energie vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb, ktoré má vo svojej pôsobnosti NSK. Prostredníctvom projektu Nitriansky samosprávny kraj získal na svoje zariadenia investíciu v sume viac ako 800 000 EUR.

Podujatie výrazným spôsobom akcentovalo fakt, že Regionálne rozvojové agentúry sú potrebným a dôležitým partnerom pre rozvoj regiónov Slovenska.