Ďalšou fázou projektu „Maďarsko – slovenská iniciatíva pre trvalo udržateľnú sieť spolupráce“ bude realizácia bezplatných tréningov, ktoré zlepšia zručnosti účastníkov projektu v oblasti projektového manažmentu a úspešnej implementácie projektu. Východiskom pre vytipovanie obsahovej náplne a formy tréningov organizovaných v rámci projektu bola vypracovaná analýza tréningových potrieb v území. Zámerom bolo, v čo najväčšej možnej miere kopírovať reálne potreby a požiadavky potenciálnych žiadateľov, preto Rra – Nitra oslovila členov projektom vytvorených sietí so žiadosťou o vyplnenie preddefinovaných formulárov. V rámci jedného uceleného bloku budú zahrnuté dva tréningy, konkrétne: Projektový manažment – úspešná implementácia projektu a Princíp vedúceho partnera. Dátum a miesto realizácie tréningov je 29. – 30. júl 2010 v Santovke.

Princíp vedúceho partnera

Tréning pomôže účastníkom pri vytvorení predstavy o výhodách a povinnostiach, ktoré prináša pozícia vedúceho partnera v rámci projektu.

Projektový manažment

Bude zameraný na úspešnú implementáciu projektov schválených v rámci programu maďarsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce vrátane úloh projektových manažérov, ich komunikácie a finančných povinností.

Účasť na tréningoch poskytne účastníkom základné vedomosti a zručnosti, ktoré neskôr využijú pri práci na konkrétnych projektových zámeroch v rámci tretieho workshopu. Záverečný workshop je plánovaný na 24. august 2010 pred vyhlásením tretej výzvy z Programu cezhraničnej spolupráce HU – SK. Pôjde o uzavretie fázy nadväzovania kontaktov a vytvárania partnerstiev. Posledný workshop nebude delený podľa jednotlivých tematických sietí ale bude tu vytvorený priestor pre pracovné skupiny sústredné okolo konkrétnych projektových zámerov s konkrétnymi projektovými partnermi, ktorí budú pracovať na tvorbe projektov. Samozrejmosťou bude poskytovanie konzultácií naším odborným personálom. Dané projektové zámery sú výsledkom priebežnej práce a komunikácie od začiatku projektu. V rámci posledného workshopu bude priestor aj pre nové organizácie, ktoré sú ešte len v začiatočnej fáze prípravy projektu a hľadajú projektových partnerov, alebo budú mať možnosť pripojiť sa do partnerstva v prípade, že ich osloví prezentovaný projekt.

V auguste 2010 ako uzavretie aktivít projektu bude zorganizovaná medzinárodná cezhraničná CBC konferencia o Programe spolupráce Maďarsko – Slovensko v rokoch 2007 – 2013 a o výsledkoch projektu „Maďarsko – slovenská iniciatíva pre trvalo udržateľnú sieť spolupráce. Bude tu vyčlenený i priestor pre prezentáciu iných úspešne implementovaných projektov, a zároveň tu bude možnosť vypočuť si skúsenosti iných organizácií.