Dňa 24. júna 2010 sa v obci Veľké Kozmálovce uskutočnila kolaudácia stavby podporenej z EPFRV a zo Štátneho rozpočtu SR v rámci projektu z opatrenia 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo Programu rozvoja vidieka, pod názvom: „Stred obce Veľké Kozmálovce – úprava verejných plôch.“ Konečným prijímateľom nenávratného finančného príspevku (NFP) bola obec Veľké Kozmálovce, výška NFP presiahla 190 000 EUR. Náklady na realizáciu stavby dosiahli 188 850 EUR. Projektom sa komplexne vyriešila úprava verejného priestranstva v centre obce. Projekt bol realizovaný v Nitrianskom samosprávnom kraji, v okrese Levice.

kozmalovce_vyber_1

Vďaka príspevku z EPFRV a zo štátneho rozpočtu SR vznikol v centre obce priestor, ktorý bude poskytovať miesto pre oddych a stretávanie sa obyvateľov obce, trávenie voľného času a pre usporadúvanie obecných, spoločenských a kultúrnych akcií.

kozmalovce_vyber_3

kozmalovce_vyber_2Vďaka projektu obyvatelia obce získali nový relaxačný a oddychový priestor, ale i možnosti pre praktické a športové využitie. Jestvujúca verejná zeleň v strede obce bola upravená a zahrnutá do väčšieho celku komplexnej oddychovej zóny. Na jej území boli vhodným spôsobom usporiadané, upravené a doplnené drobné stavby – pódium (kryté javisko), besiedka, hlavná vstupná brána, detské ihrisko, prístrešok trhoviska s predajným pultom. V rámci projektu bola tiež opravená a umelecky zreštaurovaná socha svätej trojice – ktorá bola súčasťou rekonštruovaného priestoru už pred začatím realizácie projektu (na fotke vpravo).

Úprava verejných plôch v strede obce pozostávala z úpravy a výsadby verejnej zelene, výstavby altánku (besiedky) a malého detského ihriska, výstavby hľadiska, pódia a hlavnej vstupnej brány do priestorov zelenej zóny. V pôvodnej parkovej časti bolo umiestnené pódium a vznikla menšia plocha s funkciou zhromaždiska. Altánok bol riešený ako jednoduchá stavba drevenej osemhrannej konštrukcie osadená na betónovej platni. Detské ihrisko umiestnené v strede parku pozostáva z pieskoviska s kĺzačkou, z preliezok a hojdačiek. Táto špecifická plocha bola oddelená a izolovaná od okolia kulisou zelene, čím sa vytvorili bezpečné podmienky pre deti. Celý priestor  je predelený havným centrálnym chodníkom, ktorý spája jednotlivé funkčné zóny. Okolo chodníka boli osadené lavičky. Zatrávnená časť bola navrhnutá ako plocha vhodná pre športovú činnosť a voľnočasové aktivity. Okrajovou časťou plochy je vedená pešia komunikácia, na konci ktorej bolo vytvorené menšie trhovisko. Pod trhoviskom je spevnená plocha, ktorá sa bude využívať i pre umiestnenie kolotočov. Okrajový chodník tvorí súvislý prechod od zelenej zóny k dominante trojičného kríža. Námestie, kde je umiestnená socha trojice, bolo upravené a prepojené s okolitým prostredím.  Súčasťou prác bola aj oprava krajnice cestnej komunikácie. Po stranách peších komunikácií v oddychovej zóne boli osadené parkové lavičky, odpadkové koše a centrálny priestor bol osvetlený stĺpovými okrasnými lampami.

kozmalovce_vyber_4

Záverom možno konštatovať, že vďaka podpore z EPFRV a zo štátneho rozpočtu SR obyvatelia obce Veľké Kozmálovce v mieste svojeho bydliska získali atraktívny priestor na oddych, voľnočasové aktivity a rekreáciu.