Európska komisia pre programovacie obdobie 2007 – 2013 zjednotila rôzne vzdelávacie a školiace iniciatívy pod spoločnú „strechu“, ktorou je Program celoživotného vzdelávania. S rozpočtom takmer 7 miliárd eur nahrádza nový program už existujúce vzdelávacie a odborné programy, ako aj programy eLearning, ktoré boli ukončené v roku 2006. Nový program umožňuje jednotlivcom všetkých vekových kategórií využívať rozvíjajúce sa a inovatívne možnosti vzdelávania v rámci celej Európy. Pozostáva zo štyroch podprogramov: Comenius (pre školy), Erasmus (vyššie vzdelávanie), Leonardo da Vinci (odborné vzdelávanie a školenie) a Grundtvig (vzdelávanie dospelých). Tieto štyri podprogramy dopĺňa Transverzálny (prierezový) program a program Jean Monnet.

Grundtvig je podprogram Európskej únie pre mobilitu a spoluprácu v oblasti vzdelávania dospelých v Európe. Venuje sa potrebám v oblasti výučby a učenia sa osôb zapojených do vzdelávania dospelých, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré takéto vzdelávanie poskytujú.

Viac informácií je možné nájsť na oficiálnej stránke Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu www.saaic.sk, kde je v rámci sekcie Program celoživotného vzdelávania možnosť vybrať si podprogram Grundtvig.