V priebehu prvého monitorovacieho obdobia projektu, od septembra do decembra 2009, boli zorganizované dve z ťažiskových aktivít projektu – medzinárodné tématické workshopy.

Prvý workshop sa uskutočnil 28.októbra 2009 v Gyori v Maďarsku. Bol organizovaný hlavným partnerom Západnou transdunajskou regionálnou rozvojovou agentúrou s územím pôsobnosti v Maďarsku. V rámci workshopu bol sprostredkovaný prvý kontakt slovenských i maďarských organizácií z verejného i tretieho sektora a umožnil nadviazanie partnerstiev a spolupráce, ktoré sa ďalej rozvíjali i v rámci nasledujúceho workshopu. Z hľadiska organizačného bol workshop úspešný, nakoľko do projektu bolo zapojené množstvo účastníkov a organizácií, z ktorých sú momentálne vytvorené tri fungujúce siete ako jeden z plánovaných výstupov projektu. Ide o siete Hospodárstvo a enregetika, Kultúra a turizmus a Životné prostredie a prírodné bohatstvo. Už v rámci prvého workshopu odzneli projektové zámery ako predbežný náčrt budúcich potenciálnych projektov pre tretiu výzvu z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika, ktorá bude vyhlásená v priebehu jesene  2010.

Druhý workshop prebehol v kaštieli Mojmírovce dňa 10. decembra 2009. Organizačne ho zabezpečila Regionálna rozvojová agentúra – Nitra. Nadväzoval na výsledky prvého workshopu. Účastníci pokračovali v prehlbovaní nadviazanej spolupráce a upevňovaní už získaných kontaktov. Workshopu sa zúčastnili i noví účastníci a organizácie. Boli prezentované nové projektové zámery ale i rozšírené a dopracované tie zámery, ktoré odzneli na prvom workshope. Nadstavbou oproti workshopu v Gyori bolo vytvorenie pracovných skupín, v rámci ktorých prebiehala diskusia o projektových zámeroch.

Materiály z dosiaľ uskutočnených workshopov sú k nahliadnutiu na stránke hlavného partnera projektu. V prípade záujmu si kliknite na http://www.westpa.hu/cgi-bin/westpa/news.cgi?view=rv&tID=171 .

Hlavným zámerom partnerov projektu je poskytovať technickú asistenciu pre organizácie v regióne, ktoré sú zároveň potenciálni príjemcovia v rámci programu maďarsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce prípadne iných programov Európskej únie. Okrem workshopov sú nepretržite prevádzkované fóra pre vyhľadávanie partnerov prostredníctvom telefónu, e-mailu a na oficiálnych stránkach projektových partnerov. Nezanedbateľné je poskytovanie poradenstva v otázkach prípravy projektov v rámci výziev programu pre všetky zainteresované organizácie. Vytipovanie a podpora spracovania projektových zámerov do formy úspešných projektov v oblasti hospodárstva, energetiky, kultúry, turizmu, životného prostredia a ochrany prírody následne zabezpečí prísun finančnej prostriedkov, ktoré prispejú k rozvoju celého cezhraničného regiónu.